torstai 11. tammikuuta 2018

Vakuutuslääkäri- lakiin perustuva valta valehdella

Vakuutuslääketiede – lyhyt versio- mihin perustuu vakuutuslääkäreiden valta valehdella


Tämä ”vakuutuslääketieteen” lain suoma oikeus valehteluun, oli aikoinaan itselle niin epäuskottava väite, etten sitä helpolla uskonut todeksi. Mutta kuten sanotaan ”siperia opettaa”. Alla olevat linkit ja lainaukset, ovat kuitenkin sairaan karua todellisuutta, siitä mitä tämä vakuutuslääketiede käytännössä on.

Toiset käyttävät valehtelusta sanontoja: ”muunneltu totuus”, ”puhun niin totta kuin osaan”, "En valehdellut vaan annoin väärää tietoa" jne.

Vakuutuslääkäreille tämä valta/mahdollisuus valehdella lakisääteisiä sairasetuuksia hylätessään, on oikein lakiin kirjoitettu.

Työtapaturma- ja ammattitautilaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150459 (vahvistukset omatekemiä)
"
121 §
Lääkäriasiantuntijan osallistuminen korvausasian käsittelyyn
Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä korvausasia koskee lääketieteellisen seikan arviointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava asian valmisteluun ja merkittävä perusteltu arvionsa asiakirjoihin. Vakuutuslaitoksen lääkäri voi merkitä arvionsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.
"


Tämä, vakuutuslääkäreiden valta valehdella, on kirjattu myös seuraavaan lakiin:

Laki Kansaneläkelaitoksesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010731#L7P22   (vahvistukset omatekemiä)

22 § (7.11.2014/875)
Kansaneläkelaitoksen asiantuntijalääkäri
Laillistetun lääkärin tai hammaslääkärin on merkittävä perusteltu arvionsa asiakirjoihin osallistuessaan etuusasian valmisteluun. Arvio voidaan merkitä asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.Työeläkeyhtiöiden ja KELAn vakuutuslääkärit käyttävät tästä valehtelusta termejä:
-Olemme hylänneet hakemanne lakisääteisen sairasetuuden koska ,
olemme katsoneet/arvioineet/todenneet/nähneet/linjanneet jne.
että olet työkykyinen.-

Yksi tällainen KELAn tekemä, vakuutuslääketieteellisin ”arvioihin” perustuva vakuutuslääketieteellinen sairasetuuden hylkäyspäätös on luettavissa:
http://sairaankarutodellisuus.blogspot.fi/2018/01/vakuutuslaakari-tyokyvyton-tyokykyinen.html
Vakuutusoikeus kertoo asian niin kuin se on:
Lainaus saamastani vakuutusoikeuden hylkypäätöksestä(vahvistukset omatekemiä):
"
Ratkaisun perustelut
Lääketieteellisestä selvityksestä ilmenevät sairauslöydökset ja tilankuvaukset on otettu huomioon A:n työkykyä arvioitaessa. Lääkärinlausuntojen eläkkeen myöntämistä puoltavat kannanotot eivät kuitenkaan ole vakuutusoikeutta sitovia, vaan vakuutusoikeus ratkaisee oikeuden työkyvyttömyyseläkkeeseen laissa säädetyn harkintavaltansa nojalla. ... ...
"

Näin vakuutusoikeus aloittaa hylkäysperustelunsa, ja loppuperustelut ovat pelkää työeläkeyhtiön vakuutuslääkäreiden tekemiä ”katsomuksia/arvioita”. Pino mm. erikoislääkäreiden B-lausuntoja vain ”unohdetaan” koska etuuden myöntämistä puoltavat kannanotot, eivät ole lain mukaan vakuutusoikeutta sitovia.

Kuitenkin nämä, "unohdettujen" mm. B- lausunnot kirjoittaneet ja työkyvyttömäksi todenneet lääkärit, ovat allekirjoituksellaan sitoutuneet seuraavaan (joka yllä mainittujen lakien voimalla, on poistettu koskemasta vakuutuslääkäreiden tekemiä lausuntoja):

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559#L4P23
"
23 §
Lääkintölailliset todistukset ja lausunnot
Laillistetun lääkärin ja hammaslääkärin on, antaessaan lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja sekä muita todistuksia, jotka on tarkoitettu esitettäväksi tuomioistuimelle tai muulle julkiselle viranomaiselle, vahvistettava ne sanoilla ""minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan"". Siten vahvistettu todistus tai lausunto on pätevä ilman valallista vahvistusta, jollei tuomioistuin tai viranomainen erityisistä syistä määrää, että se on vahvistettava suullisella valalla tai vakuutuksella
"

Eli vakuutuslääkäri kumoaa pelkästään omien mielipiteidensä perusteella, "normi"lääkärin valallisesti vahvistaman todistuksen.

Itse ihmettelen miten, "normi"lääkärit antavat tälläisen toiminnan jatkua.??


Ja tämän työeläkeyhtiöiden vakuutuslääkäreiden valehtelun mahdollisuuden ( siis oikein lakiin kirjoitettuna )aiheuttanee seuraavaa:

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005003345.html Työkyvyttömiä roikkuu yhä kortistossa – ”70 000:lla ei mitään asiaa työmarkkinoille”

https://www.suomenuutiset.fi/ronkainen-vakuutuslaakareiden-mielivalta-lopettava-koskettaa-suoraan-tai-valillisesti-jopa-puolta-miljoonaa-suomalaista/


Asiantuntijalääkärit pois Kelasta

Sairastuneen kannalta tärkeä ja hieno kansalaisaloite:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2787 Asiantuntijalääkärit pois Kelasta

Käyppäs ”äänestämässä”.

Vakuutuslääkäreiden, lain suomaa oikeutta valehteluun, on Lex Ronkainenkin poistamassa, mutta tämä koskee vain Työtapaturma- ja ammattitautilakia.…. äänestyksestä tuli mieleen, käyppä kurkkaamassa, ketä tuon 1.1.2016 voimaan tulleen, Työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §,  on allekirjoittanut ( allekirjoittajat ko. sivun lopussa).EDIT:

Lisää kannatettavia aloitteita:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2837  - Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2745  -Työkyvyn arvioinnin valta takaisin potiladen lääkäreille työkyvyn arvioinnissaEn tiedä miksi, mutta ihmettelen kuitenkin, miksi vain reilu neljännes edustajista on allekirjoittanut Ronkaisen tekemän lakialoitteen ( alla olevaa linkkiä klikkaamalla näet,  aloitteen lopussa, aloitteen allekirjoittajat ), tämä aloite on jossain valiokunnassa ja tulee "joskus" aikoinaan käsittelyyn.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Documents/LA_75+2017.pdf

Lakialoite LA75 2017 vp 
Jari Ronkainen ps ym. 
Lakialoite laiksi työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n ja vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta 
Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 
Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 121 §:ään sisältyvää lääkäriasiantuntijan osallistumista korvausasian käsittelyyn koskevaa säännöstä siten,että vakuutuslaitoksen lääkärillä ei olisi oikeutta merkitä arviotansa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia. Kysymys on kumotun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 d §:ään (545/2004) sisältyneestä asiallisesti pitkälle samansisältöisen säännöksen muuttamisesta, jonka mukaan vakuutuslaitoksen lääkäri voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia. Tätä asiantilaa on pidetty vakuutuslääkärijärjestelmän yhtenä ongelmana.
[…]


"Kapulakielestä" huolimatta: Jos tämä lakialoite toteutuu,  niin vakuutuslääkäreiltä poistuu lain suoma oikeus totuudenvastaisiin lausuntoihin.

Jos ihmettelet miksei "oma" edustajasi, kannattanut tätä lakialoitetta, niin yhteystieto on muotoa: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.